Produkty Medor

Products Medor

Vlajkovou lodí našeho portfolia informačních systémů je Medor CRM na míru připravený farmaceutickým společnostem, Medor Gluko, pro přesná měření na laboratorních přístrojích ‑ glukometrech, Medor ISTS určený pro Facility management a Medor Reporting pro vyhodnocení obchodních dat. The flagship of our information system portfolio is Medor CRM tailored for pharmaceutical companies, Medor Gluko, for precisely measurement na on laboratory instruments ‑ glukometers, Medor ISTS designed to  Facility management and Medor Reporting for evaluation of business data.

 

Modulární informační systém, který našim klientů sestavujeme přesně na míru dle jejich požadavků. Základem systému je aplikační server se kterým uživatelé komunikují prostřednictvím Internetu ze svých počítačů, tabletů nebo smartphonů. Modular information system, which we exactly build on our client's requirement. The rudiment of the system is application server with which users communicate through internet from their laptops, tablets or smartphones.

 • 13 let zkušeností s Pharma CRM
 • 13  years of experiences with Pharma CRM
 • Konzultace metody CRM společnosti
 • Consultation methods CRM company
 • 37 modulů
 • 37 modules
 • 783 spokojených uživatelů
 • 783 satisfied users
 • Osobní konzultace & školení
 • Personal cunsultations & trainings
 • Zákaznická podpora Medor Helpdesk
 • Customer service support Medor Hlepdesk

 

 

 

Komunikační program navržený prozobrazení a přenos výsledků měření z diagnostického přístroje nova biomedical connectivity meter (Glukometr) do nemocničního (popřípadě laboratorního) informačního systému. Communication program designed for display a transmission of results measured from diagnostic device nova biomedical connectivity meter (Glucometer) to hospital (eventually laboratory) information system.

V základním nastavení je k dispozici Available by default

 • Datum měření
 • Date of measurement
 • Použitý Glukometr
 • Used Glucometer
 • Identifikační číslo pacienta
 • Identification number of patient
 • Identifikační číslo operátora
 • Identification number of operator
 • Výsledek měření (v mmol/L)
 • Measurement results (in mmol/L)
 • Hodnota výsledku (OK, vyšší, nižší)
 • Value of results (OK, higher, lower)
 • Šarže senzoru = použitého měřícího proužku
 • Batch of the sensor = used measurement strip

 

Řešení určené klientům, kteří se zabývají Facility managementem. Obsahuje vybrané moduly, díky kterým umožňuje efektivní evidenci poruch, servisních zásahů a pravidelné údržby s možností řízení finančních, materiálních i lidských zdrojů. Solution to clients, which are dealing with Facility management. Contains selected modules, which allow effective record of defects, service interference and regular maintenance with possibilities of management of financial, material and human resources.

 • Všeobecná dostupnost
  Funguje všude tam, kde je k dispozici připojení k Internetu.
 • General availability
  Working everywhere, where is available internet connection.
 • Okamžité reakce
  Veškerá data jsou přístupná všem uživatelům ihned po zadání.
 • Immediate reaction
  Alla data are available to all users right after assignment.
 • Naprostá bezpečnost
  Šifrovaná komunikace pomocí vlastního SSL certifikátu.
 • Absolutely security
  Encrypted communication thanks to own SSL certificate.
 • Správa a záloha dat
  Zálohování a údržbu pro vás obstaráváme my.
 • Data retrieval and storage
  We will procure backup and maintenance for you.
 • Snadná aktualizace
  Váš systém udržujeme stále aktuální bez potřeby jakékoliv reinstalace.
 • Easy update
  Your system is always update without need of any reinstallation.

 

 

 

Zpracování dat, typicky týdenních a měsíčních prodejů, monitoring skladových zásob, zpracování plánů reprezentantů, import objednávek distributorů, dat z CRM či dalších systémů. Data processing, typically weekly and monthly sales, monitoring of representing plans, import of distributor's orders, data from CRM or others systems.

 • Automatické generování a zasílání reportů emailem
 • Automatic generating and sending of reports via email
 • Interní Individuální reporty
 • Internal individual reports
 • Externí Individuální reporty
 • External individual reports
 • Integrace s CRM Integrace
 • Integration with CRM Integration
 • Pravidelné zpracování externích dat
 • Regular processing of external data
 • Importy externích dat
 • External data import

Společnost Austro‑Bohemia Austro‑Bohemia company

Jsme dynamická společnosti poskytující svým klientům řadu IT služeb, od webhostingu až po kompletní outsourcing správy sítě. Především se věnujeme informačním systémům ‑ našim produktům Medor, ale i vývojem IS programovaných „na míru“ dle požadavků klienta. Disponujeme týmem odborníků, který je schopen pomoci ve všech oblastech datové analytiky a dalších oblastech zpracování dat. Klademe maximální důraz na kvalitu poskytovaných služeb a následnou zákaznickou podporu pro dosažení plné spokojenosti našich klientů. We are dynamic company providing various types of IT services to our clients, from webhosting to complete outsourcing of network management.
The main focus is on theinformationsystem - our products Medor, but also developing of IS tailored according client requirements. We have a team
of professionals, which is able to help in all areas of data analytics and other data processing areas. We put emphasis on quality of provided service and following support to achieve full satisfaction of our clients.

 

Komu poskytujeme služby?

To whom we provide our service?

 

Výběr několika posledních nejvýznamnějších klientů kteří nám projevily důvěru: Selection of some our very important clients who rely on us:

Co říkají uživatelé?

What do our clients say?

 

Obchodní oddělení

Sales department

Kontakt: +420 606 030 331 / obchod@medor.cz Contact us: +420 606 030 331 / obchod@medor.cz

 

Medor Helpdesk

Kontakt: +420 601 309 666 / helpdesk@medor.cz Contact us: +420 601 309 666 / helpdesk@medor.cz

Austro‑Bohemia, s.r.o.

Adresa: Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Adress: Na Hrázi 178/25, 180 00 Prague 8

 

IČ: 25792890 | DIČ: CZ25792890

Bankovní účet: 2200081094/2010 Bank account: 2200081094/2010

Domluvte si s námi setkání

Arrange a meeting with us

Zanechte nám na sebe kontakt, nebo se jen na cokoli zeptejte. Leave us your contact, or simply ask for anything.