Zefektivníme vaše
firemní procesy
We will streamline
your business processes


Naše řešení je jednoduché a online.
Nadchne vás i vaše kolegy.
Our solution is simple and online.
You and your colleagues will be thrilled.


S čím se na nás můžete spolehnout What you can rely on us for

Ke zjednodušení procesů jsme vyvinuli pro farmaceutické a FMCG firmy komplexní CRM včetně reportingu, který bude online zpracovávat vaše data. Kdykoliv tak budete mít všechny důležité informace okamžitě k dispozici. Staneme se vašim partnerem na cestě k vaši efektivitě. In order to simplify processes we have developed a comprehensive CRM system for pharmaceutical and FMCG companies that includes reporting which will process your data online. You will have all important information immediately available at any time. We will become your partner on the way to your efficiency.

 

Modulární informační systém, který našim klientů sestavujeme přesně na míru dle jejich požadavků. Základem systému je aplikační server se kterým uživatelé komunikují prostřednictvím Internetu ze svých počítačů, tabletů nebo smartphonů. Modular information system, which we exactly build on our client's requirement. The rudiment of the system is application server with which users communicate through internet from their laptops, tablets or smartphones.

 • 13 let zkušeností s Pharma CRM
 • 13  years of experiences with Pharma CRM
 • Konzultace metody CRM společnosti
 • Consultation methods CRM company
 • 37 modulů
 • 37 modules
 • 783 spokojených uživatelů
 • 783 satisfied users
 • Osobní konzultace & školení
 • Personal cunsultations & trainings
 • Zákaznická podpora Medor Helpdesk
 • Customer service support Medor Hlepdesk

 

 

 

Komunikační program navržený prozobrazení a přenos výsledků měření z diagnostického přístroje nova biomedical connectivity meter (Glukometr) do nemocničního (popřípadě laboratorního) informačního systému. Communication program designed for display a transmission of results measured from diagnostic device nova biomedical connectivity meter (Glucometer) to hospital (eventually laboratory) information system.

V základním nastavení je k dispozici Available by default

 • Datum měření
 • Date of measurement
 • Použitý Glukometr
 • Used Glucometer
 • Identifikační číslo pacienta
 • Identification number of patient
 • Identifikační číslo operátora
 • Identification number of operator
 • Výsledek měření (v mmol/L)
 • Measurement results (in mmol/L)
 • Hodnota výsledku (OK, vyšší, nižší)
 • Value of results (OK, higher, lower)
 • Šarže senzoru = použitého měřícího proužku
 • Batch of the sensor = used measurement strip

 

Řešení určené klientům, kteří se zabývají Facility managementem. Obsahuje vybrané moduly, díky kterým umožňuje efektivní evidenci poruch, servisních zásahů a pravidelné údržby s možností řízení finančních, materiálních i lidských zdrojů. Solution to clients, which are dealing with Facility management. Contains selected modules, which allow effective record of defects, service interference and regular maintenance with possibilities of management of financial, material and human resources.

 • Všeobecná dostupnost
  Funguje všude tam, kde je k dispozici připojení k Internetu.
 • General availability
  Working everywhere, where is available internet connection.
 • Okamžité reakce
  Veškerá data jsou přístupná všem uživatelům ihned po zadání.
 • Immediate reaction
  Alla data are available to all users right after assignment.
 • Naprostá bezpečnost
  Šifrovaná komunikace pomocí vlastního SSL certifikátu.
 • Absolutely security
  Encrypted communication thanks to own SSL certificate.
 • Správa a záloha dat
  Zálohování a údržbu pro vás obstaráváme my.
 • Data retrieval and storage
  We will procure backup and maintenance for you.
 • Snadná aktualizace
  Váš systém udržujeme stále aktuální bez potřeby jakékoliv reinstalace.
 • Easy update
  Your system is always update without need of any reinstallation.

 

 

 

Zpracování dat, typicky týdenních a měsíčních prodejů, monitoring skladových zásob, zpracování plánů reprezentantů, import objednávek distributorů, dat z CRM či dalších systémů. Data processing, typically weekly and monthly sales, monitoring of representing plans, import of distributor's orders, data from CRM or others systems.

 • Automatické generování a zasílání reportů emailem
 • Automatic generating and sending of reports via email
 • Interní Individuální reporty
 • Internal individual reports
 • Externí Individuální reporty
 • External individual reports
 • Integrace s CRM Integrace
 • Integration with CRM Integration
 • Pravidelné zpracování externích dat
 • Regular processing of external data
 • Importy externích dat
 • External data import

Baví nás hledat řešení, která usnadňují práci našim klientům We enjoy looking for solutions that makes our clients work easier

Nejvíce času trávíme s našimi produkty Medor, zároveň pod značkou Austro-Bohemia nabízíme klientům i další IT služby od webhostingu až po kompletní outsourcing správy sítě. V týmu si stejně jako klienty pečlivě hýčkáme i datové analytiky, kteří na základě dat každý den pomáhají zefektivňovat procesy desítkám firem a jejich zaměstnacům. We spend most of our time with our Medor products and at the same time under the Austro-Bohemia brand we also offer clients other IT services from web hosting to complete outsourcing of network management. In the team, as well as our clients, we carefully pamper data analysts, who, based on data, help streamline processes to dozens of companies and their employees every day.

 

Pomáháme efektivně řídit procesy našich klientů We help to effectively manage our clients processes

Výběr několika posledních nejvýznamnějších klientů kteří nám projevily důvěru: Selection of some our very important clients who rely on us:

 

Jsme partněři pro vaše podnikání

We are partners for your business

 

Obchodní oddělení

Sales department

Kontakt: +420 606 030 331 / obchod@medor.cz Contact us: +420 606 030 331 / obchod@medor.cz

 

Medor Helpdesk

Kontakt: +420 601 309 666 / helpdesk@medor.cz Contact us: +420 601 309 666 / helpdesk@medor.cz

Austro‑Bohemia, s.r.o.

Adresa: Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Adress: Na Hrázi 178/25, 180 00 Prague 8

 

IČ: 25792890 | DIČ: CZ25792890

Bankovní účet: 2200081094/2010 Bank account: 2200081094/2010

Pojďme se potkat. Máme řešení i pro vás. Let's meet. We have a solution for you too.

Zanechte nám na sebe kontakt, nebo se jen na cokoli zeptejte. Leave us your contact, or simply ask for anything.